Před bohoslužbou

Setkání učitelů sobotní školy

V našem sboru začínáme sobotu ranním setkáním učitelů mezi 8.30 a 9.00 hod., které má za cíl aktivizovat přístup učitelů k jejich službě, sdílet pochopení základních myšlenek tématu, které má být danou sobotu probíráno, popř. poukázat na problematická místa. I když čas věnovaný tomuto setkání je krátký, má přínos v tom, že se učíme jeden od druhého a modlíme se o Boží vedení a požehnání pro naši službu.

Sobotní probuzení

Patnáct minut před začátkem bohoslužby, tedy od 8.45hod., zpíváme v naší modlitebně pro radost a pro naladění se na „duchovní vlnu“ různé písničky s křesťanskou tématikou. Každý, kdo chce zpívat, má možnost a je vítán – slova jsou promítána na plátně.
 

Bohoslužba

Zahájení

Samotná bohoslužba začíná čtením krátkého úseku z Bible, společnou písní zpívanou ze zpěvníku a modlitbou. K tomu všemu nás všechny vyzve jeden z pověřených uvaděčů, který má zahájení bohoslužby danou sobotu na starosti.

Sobotní škola

Nedílnou součástí naší bohoslužby je tzv. sobotní škola. Sobotní proto, že se odehrává v sobotu, a škola proto, že se v ní učíme. Učíme se poznávat Ježíše Krista, našeho Boha, Jeho Slovo – Bibli, ale také jeden druhého. V praxi to vypadá tak, že se rozdělíme do několika menších skupinek (tříd) a sdílíme navzájem naše prožitky a zkušenosti z uplynulého týdne, naši víru, trápení a těžkosti, můžeme se jeden za druhého i modlit. Také společně studujeme biblické téma na daný týden, nad kterým jsme se mohli zamýšlet každý sám v průběhu týdne a pročíst si ho buď v tištěných materiálech (tzv. úkolech Sobotní školy), nebo na internetu.Každý si sám vybírá, ke které třídě se přidá. Jejich složení je rozličné a třeba mládež tvoří samostatnou skupinku. V každé třídě je také jeden „učitel“, který má za úkol koordinovat průběh sobotní školy, směřovat diskuzi a upozornit na hlavní myšlenky a zajímavé otázky tématu. Rozpis tříd a učitelů sobotní školy a také aktuálně probírané téma najdete je uvedeno na zvláštní stránce sobotní školy.V rámci sobotní školy je možné finančně přispět na evangelizační aktivity církve. Jsou to „dary na misii“ a jsou dobrovolné.

Dětská sobotní školka

Protože mezi nás chodí také spousta dětí, je pro ně připraven speciální program, zatímco dospěláci sedí v sobotní škole. Děti jsou rozděleny do tříd sobotní školky podle svých možností a věku. V každé třídě se o děti stará jeden nebo více učitelů, kteří dětem pomáhají poznávat Pána Boha a vytvářet s Ním vztah, a také budovat správné hodnoty. To vše srozumitelnou a zábavnou formou pomocí převyprávěných příběhů z Bible, různých her, písniček atd. Starší děti pak diskutují o důležitých tématech, situacích a nástrahách, které je v životě můžou potkat (např. drogy, vztahy mezi lidmi…).

Přestávka

Po sobotní škole se opět všichni sejdeme v modlitebně a společnou písní a modlitbou ukončíme první část naší bohoslužby. Následuje přestávka, během které je možnost pozdravit se a povykládat s dalšími lidmi. K dispozici je také teplý čaj.

Oznámení

Druhá část bohoslužby začíná opět společnou písní a modlitbou, po nich následují oznámení. Jsou to aktuální pozvánky a informace o různých plánovaných či probíhajících aktivitách, přání k narozeninám, prosby o modlitby nebo další organizační informace. Po oznámení probíhá dobrovolná sbírka. Vybrané peníze slouží na pokrytí nákladů chodu sboru, především na energie, topení atd.

Příběh pro děti

Ještě než začne kázání, máme ve zvyku pozvat všechny děti dopředu, kde si můžou posedat na schodek a zapojit se i zaposlouchat do krátkého příběhu, který si pro děti připravila některá teta nebo strejda z našeho sboru. Děti potom obvykle během kázání malují obrázek z tohoto příběhu. Kdo má na sobotu připravený příběh pro děti najdete v rozpisu.

Kázání

Kázání je vlastně zamyšlení z Bible, která je nevyčerpatelnou studnicí životních příběhů, rad a hodnot, které ukazují Boží láskyplný charakter. Kazatelé se obvykle snaží, pod vedením Ducha svatého, vybírat téma, které je důležité pro náš sbor, celou společnost i naši dobu. Zkrátka to, co právě potřebujeme slyšet. Ústředním tématem každého kázání by měl být náš Bůh, Jeho láska k nám a náš vztah k Němu i k ostatním lidem, ale také různá trápení, která mohou člověka potkat, situace, chyby nebo pocity, které prožíváme. Kázání je čas, kdy každý může ztišit svou mysl a přemýšlet nad tím, co mu chce Bůh skrze kázajícího říct. Archív s audio nahrávkami je zde a rozpis kazatelů na čtvrtletí najdete v na této stránce.

Ukončení

Dříve než se rozejdeme s přáním Božího požehnání do dalšího týdne, ukončujeme naši dopolední bohoslužbu písněmi a modlitbou.
 

Zvláštní program

Večeře Páně

Jednou za čtvrtletí si v rámci sobotní bohoslužby připomínáme Poslední večeři Pána Ježíše Krista, kterou měl se svými učedníky krátce před tím, než byl na této Zemi ukřižován. Celý příběh je zapsaný v Bibli v Janově evangeliu.Podle tohoto vzoru si v sobotu, ve které si připomínáme Večeři Páně, umýváme navzájem nohy (ženy ženám, muži mužům nebo manželé sobě navzájem), jako výraz pokory, lásky a ochoty si vzájemně sloužit a odpouštět, jako to dělal Pán Ježíš. Součástí bohoslužby je pak také přijímání „chlebíčku“ jako symbolu těla Ježíše Krista, které za nás obětoval, a hroznové šťávy jako symbolu krve Pána Ježíše, kterou za nás proléval na kříži. Účasti na Večeři Páně by mělo předcházet zpytování vlastního nitra, svědomí a vztahů s ostatními lidmi, a pokud je to možné, pokusit se napravit napáchané škody a nedorozumění, která jako nedokonalí lidé děláme. Rozhovor s Pánem Bohem o všech těchto věcech při soukromé modlitbě by měl být samozřejmostí.

Modlitební chvíle

Čas od času dáváme v rámci bohoslužby zvláštní prostor pro chvíli strávenou společnými modlitbami. Tyto chvíli rozhodně nejsou jedinou možností se společně modlit (ať už v menších skupinkách nebo jako celé shromáždění), ale slouží k vyjádření vděčnosti Pánu Bohu, proseb za naše nemocné blízké nebo další aktuální situace.

Agapé

Jednou za čas (obvykle po Večeři Páně) trávíme společné chvíle u tzv. agapé. Toto řecké slovo je jedním z mnoha výrazů pro (bezpodmínečnou) lásku, ale používalo se také k označení „hodů lásky“ nebo „bratrského stolování“. Proto při našem agapé každý, kdo může a chce, připraví něco malého k jídlu (od pomazánek až po buchty) a po skončení bohoslužby trávíme společně čas u jednoho stolu, prohlubujeme vzájemné vztahy a k tomu si můžeme dát něco dobrého na zub. Děti mají agapé obzvlášť rády.